ریشه یابی و کاهش بروز فساد

Last Update: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۱:۱۵| تعداد بازدید: 85

1.  عدم وجود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت های نظام اداری : هرچه در یک سیستم باز ، عدم شفافیت و پاسخگویی نسبت به ارباب رجوع و کل مجموعه و خصوصاً به سیستم های نظارتی بیشتر باشد به همان تناسب فساد اداری افزایش خواهد یافت وبالعکس هرچه ضریب پاسخگویی در یک سیستم بیشتر باشد فساد اداری کمتری درآن سازمان جریان خواهدداشت. 
2.  عدم ثبات در مدیریت : وقتی که مدیر جایگاه خود را متزلزل دید این مسأله سبب کاهش انگیزه وی نسبت به امور محوله به وی خواهد شد . کاهش انگیزه کاری سبب به وجود آمدن فساد اداری خواهد شد . 
3.  عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان .
4.  نارسایی ، پیچیدگی ، تناقض و ابهام در قوانین و مقررات اداری .
5.  عدم وجود نظام شایسته سالاری در عزل و نصب ها : یکی از مهمترین عوامل بروز فساد اداری از لحاظ رفتار سازمانی ، نبود فضای شایسته سالاری در منصب های سازمانی است . 
6.  ناکارآمدی وضعف نظام اداری .
7.  بی کفایتی حرفه ای کارکنان .
8.  باند بازی .
9. عدم وجود نظام های صحیح انگیزشی و تشویق و تنبیه در اداره ها .
10. ضعف دانش و تخصص مدیران .

پیشنهاد های حراست در جهت کاهش بروز عوامل سازمانی ترویج فساد در سیستم

1.  شفاف سازی قوانین .
2.  استقرار نظامهای سنجش عملکرد کارکنان .
3.  شایسته سالاری در عزل و نصب ها .
4.  مشارکت دادن کارکنان در اداره امور .
5.  ملزم ساختن واحدها به پاسخگویی .
6.  و ...

برخی عوامل فرهنگی و اجتماعی فساد اداری

1.  ضعف وجدان کاری و انضباط اجتماعی .
2.  رواج مادی گرایی .
3.  قوی بودن پیوندهای فامیلی و قبیله ای .
4.  سطح پایین اخلاقیات در جامعه .
5.  فقدان فرهنگ پاسخ گویی .
6.  نقص مجموعه نظارت های حسابرسی و اطلاعات نامربوط .