حفاظت اسناد

Last Update: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۰:۵۴| تعداد بازدید: 212
3
  • طبقه ‏بندى اسناد و مدارک بر حسب درجه اهمیت و حساسیت با نظر تهیه کننده سند
  • ایجاد بایگانى منظم موضوعى و پرسنل و تعیین چگونگى نگهدارى و حراست از اسناد
  • برنامه ‏ریزى و تأمین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتى اسناد طبقه ‏بندى شده
  • استقرار سیستم مناسب جهت حراست و حفاظت از مدارک محرمانه
  • تهیه و تنظیم، تکثیر و نسخه ‏بردارى نامه ‏هاى طبقه ‏بندى شده، دستورالعمل‏ها با نظر مسؤول مستقیم
  • انجام اقدامات لازم در جهت جلوگیرى از افشاء غیر مجاز مذاکرات و صورت جلسه ‏ها
  • تهیه و تنظیم سیستم مطمئن بایگانى، ارسال مراسلات و گردش اسناد
  • دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از سازمانهاى مختلف و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوط

آدرس: خراسان رضوی - تربت حیدریه - خیابان شهید قرنی - قرنی 1 - ساختمان ستاد و معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی - طبقه اول
تلفن تماس:38-52246037-051 - داخلی 4
تلفکس:52226118 - 051
پست الکترونیکی:Herasat@thums.ac.ir
کد پستی: صندوق پستی 135 تربت حیدریه