جلوگیری از انواع بروز فساد اداری

Last Update: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۰:۴۹| تعداد بازدید: 96

فهوم کلی فساد اداری از دیدگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی :

عبارت است از اقدام های مأموران دولتی با هدف انتفاع وبهره برداری برای خود و یا اشخاص دیگر و یا در قبال دریافت مال خود و یا اشخاص دیگر که از راههای زیر انجام می پذیرد : 
 - نقض قوانین و مقررات اداری .
 - تغییر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری . 
 - تغییر در قوانین و مقررات اداری .
 - خودداری ، کند کاری یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع . 
 - تسهیل و یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران .


 
انواع فساد

 الف : فساد خرد و کلان : 
فساد کلان ، فسادی است که توسط مقام های مافوق اداری به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت گرفته و بیشترجنبه فساد سیاسی یا حاکمیتی دارد .
فساد خرد ، فسادی است که توسط کارکنان جزء صورت می گیرد . 

ب : فساد سازمان یافته و فساد فردی : 
در فساد سازمان یافته وجه (رشوه ) مورد نیاز و دریافت کننده در سیستم اداری مشخص است و پرداخت وجه ، انجام کار را تضمین می کند . 
در فساد فردی پایه به چند مأمور دولتی مبالغی پرداخت شود و ضمانتی هم برای اجرای قطعی خواسته رشوه دهنده نیست . 

 ج : فساد قاعده مند و فساد غالب : 
فساد قاعده مند: فسادی است که احتمال کشف و مجازات در آن کاهش و انگیزه های فساد افزایش می یابد . 
فساد غالب : فسادی است که سراسر دستگاههای دولتی را فرا گرفته باشد .